Informacja o Zjeździe Cechów Rzemiosła Polskiego

 

W dniu 23 X 2016 odbył się w Warszawie w Sali Kolumnowej gmachu Sejmu RP „Drugi Zjazd

Cechów Rzemiosła Polskiego”. Organizatorem Zjazdu był Związek Rzemiosła Polskiego, a patronat

honorowy objął Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński.

Zjazd rozpoczął się od Mszy Św. w kościele św. Aleksandra, przy Placu Trzech Krzyży, po którym w

pochodzie ze sztandarami Izb i Cechów rzemieślniczych procesjonalnie wszyscy uczestnicy ( 350

delegatów ) przeszło do gmachu Sejmu RP. Na zjeździe wysłuchano wystąpień gości: Prezydenta

Europejskiej Unii Rzemiosła UEAPME Pani Ulrike Rabner-Koller z Austrii oraz przedstawiciela

Prezesa rzemiosła niemieckiego Pana Andreasa Elherta z Izby Rzemieślniczej w Düseldorfie.

Na zjeździe przedstawiono i omówiono aktualną sytuację rzemiosła w Polsce w świetle

obowiązujących i planowanych zmian prawnych, podkreślając ważną rolą jaką rzemiosło pełni w

życiu społeczno- gospodarczym kraju.

Rzemiosło chce dzisiaj silniej oddziaływać na regulacje prawne w kraju, przedstawiając swoje

uwagi oraz opinie (jest obecne m.in. w Radzie Dialogu Społecznego). W ramach proponowanego

przez Rząd powszechnego samorządu gospodarczego, rzemiosło chce być obok Izb Przemysłowych

odrębnie zorganizowanym samorządem rzemieślniczym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Chce być organizacją realizującą swoje dwa podstawowe zadania :

1.- prowadzenie państwowych egzaminów mistrzowskich i czeladniczych oraz

  1. – posiadanie nadzoru nad przebiegiem kształcenia zawodowego w sposób który zapewni mu jego

właściwą jakość i innowacyjność.

Na zjeździe przyjęto 10 punktową Uchwałę która wyraża najważniejsze dziś postulaty rzemiosła

w tym ten mówiący o potrzebie przywrócenia przynależności rzemieślników do cechu.

Została ona skierowana do Prezydenta RP, Premiera, Parlamentu oraz odpowiednich ministerstw.

Tego samego dnia wieczorem odbyło się również Spotkanie Zarządu ZRP z Panem Prezydentem,

w wyniku którego został ustanowiony Minister – łącznik między Prezydentem a Związkiem

Rzemiosła Polskiego.

Na zjeździe uchwalono organizację w przyszłym roku Europejskiego Zjazdu Cechów rzemieślniczych.

Reprezentujący reaktywowany w Krakowie jeden z najstarszych cechów zduńskich, Starszy Cechu

Jacek Ręka, w swoim wystąpieniu na zjeździe podkreślił wagę i potrzebę tworzenia silnych struktur

rzemieślniczych wzorowanych tak na wielowiekowych sprawdzonych wzorcach, jak i na

współczesnych doświadczeniach krajów europejskich w których rzemiosło znajduje właściwe

sobie miejsce w gospodarce krajowej.

 

J.R.

 

 

Sprawozdanie z II Zjazdu Cechów Rzemiosła Polskiego