Uwagi do przedstawionych w ramach konsultacji propozycji POP 2020

dot. uzasadnienia wprowadzenia zmian do krakowskiej uchwały antysmogowej i propozycji POP 2020

W propozycjach nowego POP2020 do symulacji i modelowania zastosowano wartości emisji pyłów ze spalania drewna przyjęte na podstawie badań przeprowadzanych metodą tunelu rozcieńczającego, a równocześnie zastosowano pozostałe wskaźniki emisji, przyjęte na podstawie badań przeprowadzonych metodą gorącego filtra. W ten sposób błędnie wskazano  ponad 10-krotnie zawyżoną  wartość wskaźników emisji pyłów dla drewna, przedstawiając w sposób fałszywy wielkość ich wpływu na jakość powietrza.

Dlatego wykonane przez Atmoterm symulacje emisji pyłu i efektów ekologicznych oraz modelowanie udziału poszczególnych źródeł w stężeniach pyłowych zanieczyszczeń powietrza, należy uznać za całkowicie nieuzasadnione w zakresie ogrzewaczy pomieszczeń spalających drewno.

Dla określenia faktycznej ilości emisji PM ze spalania drewna w Krakowie w 2018 r. i właściwego ich porównania do innych emitorów – co jest niezbędne dla wskazania właściwych działań naprawczych w ramach nowego POP, należy na nowo właściwie przeliczyć wartości wyrażone w badaniach tunelu rozcieńczającego na wartości z badań wykonywanych metodą gorącego filtra, tak jak zostały one wyrażone w dyrektywie Ekorpojekt.

Taki sam błąd został już popełniony w POP w 2013 r., w którym do obliczenia efektu ekologicznego przyjęto także zawyżony dla drewna wskaźnik z badań metodą tunelu rozcieńczającego jako uzasadnienie do wprowadzenia wykluczenia spalania drewna jako paliwa stałego. Skutki tego błędu trwają do dnia dzisiejszego w postaci krakowskiego zakazu spalania drewna, co wymaga naprawy w ramach nowego POP 2020, czyli uchylenia tego zakazu.

W aktualnych propozycjach do nowego POP nadal stosuje się zawyżony wskaźnik (550 g/GJ) z badań metodą tunelu rozcieńczającego.

Równocześnie zwracamy uwagę, że istniejące obecnie wymagania 40mg/m3 (oraz nowe drastyczne wymagania 20mg/m3) wyznacza się metodą gorącego filtra wg normy PN-EN 16510.

Przed podjęciem uchwały antsymogowej w 2016 r., dokonano bez przeliczenia porównania wskaźników z różnych metod badawczych (zob. tab. Nr 1) i w ten sposób wprowadzono w błąd Radnych Sejmiku, przekonując do wykluczenia palenia drewnem przez ukazanie skrajnie wysokich poziomów emisji PM ze spalania drewna.

Skorygowanie tego błędu i pilne uchylenie krakowskiej uchwały antysmogowej w zakresie nieuzasadnionego zakazu palenia drewnem, która powinna zostać zastąpiona  przez wprowadzenie, podobnie jak w całej Europie – ograniczenia w formie dopuszczenia do eksploatacji urządzeń gwarantujących poziom emisji określony w Ekoprojekcie,  pozwoli na niskoemisyjne spalanie drewna dla osiągnięcia celu neutralności klimatycznej.

W tej sytuacji zawracamy się o wprowadzenie do nowego POP 2020 skorygowanego wskaźnika i takich działań naprawczych, które będą promowały i stosowały mechanizmy wsparcia dla instalacji spalających biomasę drzewną.

Konieczność uchylenia krakowskiej uchwały antysmogowej w zakresie palenia drewnem i przywrócenia możliwości użytkowania pieców i kominków na określonych warunkach i w uzgodnieniu ze specjalistami z  branży zduńskiej (proponowany Zespół Roboczy specjalistów)

będzie wynikała z:

– obniżonej niemal 10-krotnie wysokości wskaźnika PM do wartości nie wyższej niż 95g/GJ (EMEP/EEA 2019),

– przyjęcia do obliczeń wysokości wskaźnika emisji pyłów PM dla ogrzewaczy pomieszczeń spalających biomasę leśną, spełniających wymogi Ekoprojektu na poziomie 26g/GJ (40mg/m3), podobnie jak została ona uwzględniona dla ogrzewaczy pomieszczeń spalających węgiel, spełniających wymogi Ekoprojektu na poziomie 28g/GJ (PM10). (zob. Tabela nr 2 i 3)

W poniższej Tabeli nr 4, przedstawiamy przykładowe porównanie wyników oznaczania emisji w jednostkach [g/GJ]  przeprowadzonych dwoma metodami badań: gorącego filtra i tunelu rozcieńczającego.

W imieniu Zarządu

Starszy Cechu

Jacek Ręka

Konsultacje POP 2020 dla Małopolski