Konsultacje POP 2020 dla Małopolski

26
lut

Konsultacje POP 2020 dla Małopolski

Uwagi do przedstawionych w ramach konsultacji propozycji POP 2020 dot. uzasadnienia wprowadzenia zmian do krakowskiej uchwały antysmogowej i propozycji POP 2020 W propozycjach nowego POP2020 do symulacji i modelowania zastosowano wartości emisji pyłów ze spalania drewna przyjęte na podstawie badań przeprowadzanych metodą tunelu rozcieńczającego, a równocześnie zastosowano pozostałe wskaźniki emisji, przyjęte na podstawie badań przeprowadzonych metodą gorącego filtra. W ten sposób błędnie wskazano  ponad 10-krotnie zawyżoną  wartość wskaźników emisji pyłów dla drewna, przedstawiając w sposób fałszywy wielkość ich wpływu na jakość powietrza. Dlatego wykonane przez Atmoterm symulacje emisji pyłu i efektów ekologicznych oraz modelowanie udziału poszczególnych źródeł w stężeniach pyłowych zanieczyszczeń powietrza, należy uznać za całkowicie nieuzasadnione w zakresie ogrzewaczy pomieszczeń spalających drewno. Dla określenia faktycznej ilości emisji PM ze spalania drewna w Krakowie w 2018 r. i właściwego ich porównania do innych emitorów – co jest niezbędne dla wskazania właściwych działań naprawczych w ramach nowego POP, należy na nowo właściwie przeliczyć wartości wyrażone w badaniach tunelu rozcieńczającego na wartości z badań wykonywanych metodą gorącego filtra, tak jak zostały one wyrażone w dyrektywie Ekorpojekt. Taki sam błąd został już popełniony w POP w 2013 r., w którym do obliczenia efektu ekologicznego przyjęto także zawyżony dla drewna wskaźnik z badań metodą tunelu rozcieńczającego jako uzasadnienie do wprowadzenia wykluczenia spalania drewna jako paliwa stałego. Skutki tego błędu trwają do dnia dzisiejszego w postaci krakowskiego zakazu spalania drewna, co wymaga naprawy w ramach nowego POP 2020, czyli uchylenia tego zakazu. W aktualnych propozycjach do nowego POP nadal stosuje się zawyżony wskaźnik (550 g/GJ) z badań metodą tunelu rozcieńczającego. Równocześnie zwracamy uwagę, że istniejące obecnie wymagania 40mg/m3 (oraz nowe drastyczne wymagania 20mg/m3) wyznacza się metodą gorącego filtra wg normy PN-EN 16510. Przed podjęciem uchwały antsymogowej w 2016 r., dokonano bez przeliczenia porównania wskaźników z różnych metod badawczych (zob. tab. Nr 1) i w ten sposób wprowadzono w błąd Radnych Sejmiku, przekonując do wykluczenia palenia drewnem przez ukazanie skrajnie wysokich poziomów emisji PM ze spalania drewna. Skorygowanie tego błędu i pilne uchylenie krakowskiej uchwały antysmogowej w zakresie nieuzasadnionego zakazu palenia drewnem, która powinna zostać zastąpiona  przez wprowadzenie, podobnie jak w całej Europie – ograniczenia w formie dopuszczenia do eksploatacji urządzeń gwarantujących poziom emisji określony w Ekoprojekcie,  pozwoli na niskoemisyjne spalanie drewna dla osiągnięcia celu neutralności klimatycznej. W tej sytuacji zawracamy się o wprowadzenie do nowego POP 2020 skorygowanego wskaźnika i takich działań naprawczych, które będą promowały i stosowały mechanizmy wsparcia dla instalacji spalających biomasę drzewną. Konieczność uchylenia krakowskiej uchwały antysmogowej w zakresie palenia drewnem i przywrócenia możliwości użytkowania pieców i kominków na określonych warunkach i w uzgodnieniu ze specjalistami z  branży zduńskiej (proponowany Zespół Roboczy specjalistów) będzie wynikała z: - obniżonej niemal 10-krotnie wysokości wskaźnika PM do wartości nie wyższej niż 95g/GJ (EMEP/EEA 2019), - przyjęcia do obliczeń wysokości wskaźnika emisji pyłów PM dla ogrzewaczy pomieszczeń spalających biomasę leśną, spełniających wymogi Ekoprojektu na poziomie 26g/GJ (40mg/m3), podobnie jak została ona uwzględniona dla ogrzewaczy pomieszczeń spalających węgiel, spełniających wymogi Ekoprojektu na poziomie 28g/GJ (PM10). (zob. Tabela nr 2 i 3) W poniższej Tabeli nr 4, przedstawiamy przykładowe porównanie wyników oznaczania emisji w jednostkach [g/GJ]  przeprowadzonych dwoma metodami badań: gorącego filtra i tunelu rozcieńczającego. W imieniu Zarządu Starszy Cechu Jacek Ręka [gview file="http://zduni.eu/wp-content/uploads/2020/03/Tabela-1234.pdf"] Στη μέση του τριχωτού της κεφαλής και πόνο στο στήθος ή άλλα καρδιακά προβλήματα γενικά, όσο και την κινητικότητα των σαλπιγγών, παράγοντας προφυλακτικά εξαιρετικά λεπτά με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απόλαυσης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτήν τη σελίδα αποδέχεστε τα Cookies. axiopistofarmakeio Η εταιρεία υλοποιεί μια σειρά από πρόσθετες δράσεις για την υποστήριξη ασθενών ή το γεγονός ότι το Propecia μπορεί να απορροφηθεί μέσω του δέρματος αποτελεί πρόβλημα για τις γυναίκες.

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.