Ogólnopolska Rada Rzemiosła Zduńskiego i Zawodów Pokrewnych

 

Analizując dzisiejszą sytuację naszej branży można stwierdzić, że w dobie odradzania się

podstawowych struktur rzemieślniczych zarysowuje się też potrzeba zacieśnienia współpracy

i wymiany informacji między powstającymi cechami rzemiosła zduńskiego, które działają

w różnych regionach Polski. Cechy powinny lokalnie, we własnych regionach prowadzić swoją

podstawową działalność, dla której zostały powołane, a więc: prowadzić zawodowe przygotowanie

( wyszkolenie rzemieślnicze) wykonawców i instalatorów domowych ogrzewaczy pomieszczeń

(pieców i kominków ), prowadzić nadzór nad standardem wykonywanego rzemiosła, (egzaminować)

dbać o wymianę doświadczeń i wspierać swych członków w rozwoju innowacji technicznych,

zwłaszcza w zakresie emisji. Ogólnopolska współpraca cechów rzemieślniczych w Radzie

może okazać się potrzebna dla szybszego podołania tym zadaniom, a także przyspieszeniu

tworzenia podstawowych struktur organizacyjnych rzemiosła. Wydaje się to tym bardziej potrzebne,

gdyż współczesny zdun musi dysponować o wiele szerszym zakresem umiejętności niż zdun dawniej.

Dziś nie wystarczy mu już tylko umiejętność budowy samych urządzeń grzewczych, czy umiejętność

zapewnienia ogrzewania 1-2 pomieszczeniom. Dziś trzeba biegłości w stosowaniu różnorodnych

nowych materiałów i nowych urządzeń , a także umiejętności dopasowania ich do określonych

potrzeb grzewczych domów, zabezpieczając jednocześnie spełnienie przez nie odpowiednich

warunków emisyjnych umożliwiających ich proekologiczne funkcjonowanie w praktyce.

To zaś oznacza, że cechy – jako podstawowa struktura organizacyjna rzemiosła, muszą we

właściwym sobie terenie działania, skupić swą główną działalność przede wszystkim na

organizowaniu szkolenia zawodowego ( dualnego) młodocianych, a także dokształcania

zawodowego już pracujących w branży. To zaś jest niemożliwe bez funkcjonowania tradycyjnych

kwalifikacji zawodowych (czeladnik – mistrz ).

Współczesna potrzeba ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nadążania za innowacyjnym

rozwojem ( działania B+R ) wymaga stałej wymiany doświadczeń, czego rozproszone i nie

zorganizowane w cechy indywidualne mikro i małe przedsiębiorstwa rzemieślnicze nie są w stanie

same sobie zapewnić. Dlatego pilnie potrzeba nam odtworzenia podstawowych struktur rzemiosła.

Wtedy też poprzez Regionalne Izby Rzemieślnicze i ich reprezentację – Związek Rzemiosła Polskiego,

będą mogły mieć realny wpływ na (opiniowanie) – kształtowanie prawodawstwa tworzącego

otoczenie naszego zawodu, zabezpieczając w ten sposób jego prawidłowy rozwój. Na tym tle widać,

że potrzebne są także takie formy współpracy – jak np. Rada – które pozwolą na dzielenie się już

zdobytym doświadczeniem i przyspieszą proces reaktywowania sprawdzonych struktur chroniących

i warunkujących rozwój naszej branży.

Bez istnienia cechów, podstawowych struktur rzemieślniczych ( a nasz zawód jest na pewno

zawodem rzemieślniczym ), nie będzie także rozwoju struktur organizacyjnych celowych, jakimi

są chociażby stowarzyszenia czy fundacje, które istnieją przecież „z” i „dla” rzemiosła!

Jesteśmy dziś na dobrej drodze do zapewnienia zduństwu, a więc budowniczym pieców

i kominków właściwych warunków dla „dobrego rozwoju”, a także dla ochrony naszej branży przed

wszelkimi zagrożeniami. Z tą nadzieją zapraszam do współpracy i dzielenia się „dobrymi radami”.

Starszy Cechu

Jacek Ręka

Ogólnopolska Rada Rzemiosła Zduńskiego i Zawodów Pokrewnych