Petycja do Wicemarszałka Tomasz Urynowicza

14
wrz

Petycja do Wicemarszałka Tomasz Urynowicza

Szanowny Pan Tomasz Urynowicz Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Szanowny Panie Marszałku W związku tym, że w udostępnionej do wiadomości Ekspertyzie zduńskiej, udowodniono skandaliczne błędy polegające na przyjęciu do obliczeń, niedopuszczalnie zawyżonego wskaźnika emisji pyłów ze spalania biomasy drzewnej w ogrzewaczach pomieszczeń, w ramach poprzednich POP i obecnie przygotowywanego POP 2020, co wynika z błędnej interpretacji wyników badań przeprowadzonych różnymi metodami badawczymi, zwracamy się o jego skorygowanie i wprowadzenie zmian do procedowanego POP 2020. Ze względu na skalę popełnionego i jednoznacznie wykazanego błędu, w efekcie którego wielokrotnie przeszacowano i zawyżono udział emisji pyłów ze spalania drewna w piecach i kominkach a w konsekwencji wprowadzono nieadekwatne i co oczywiste – nieskuteczne działania naprawcze opóźniające osiągnięcie efektu czystego powietrza w Krakowie i Małopolsce, domagamy się skorygowania dotychczasowych obliczeń do POP i usunięcia wskazywanych na ich podstawie rozwiązań. W tej sytuacji, zwracamy się o skorygowanie popełnionego błędu i dokonanie obliczeń do POP w oparciu o właściwie przyjętą wysokość wskaźnika po uwzględnieniu różnic wynikających z metod badawczych. Będzie można wtedy poprawnie porównywać emisję z różnych źródeł i naprawić dotychczasowe rozwiązania POP, bazujące na emisji pyłu ze spalania drewna która rzekomo jest o 70% wyższa, a nie jak jest faktycznie na poziomie 10-krotnie niższym niż ze spalania węgla. Uzasadnia to dopuszczenie i promowanie spalania drewna dla przyspieszenia oczekiwanego efektu ekologicznego. Zwracamy również uwagę, że w obliczeniach do POP obowiązuje stosowanie aktualnego wskaźnika emisji pyłów podanego przez agencję monitoringu EMEP/EEA po przeliczeniu jego wartości na zawartość cząstek stałych aby można było stosować w obliczeniach ilości emisji i modelowania stężeń pyłów dla paliw: drewna i węgla równocześnie.  Należy również uwzględnić, że dla nowych urządzeń  obowiązuje europejski limit Ekoprojektu (26 g/GJ) do określenia udziału emisji pyłów na rzeczywistym poziomie ponieważ te urządzenia są obecnie dominujące w użytkowaniu.  Nie można zatem nadal przyjmować błędnie zawyżonego wskaźnika 550 czy nawet 800 g/GJ bez uwzględniania różnic wynikających z metod badawczych. Przyjmując skorygowany rzeczywisty poziom emisji ze spalania drewna, w  imieniu branży zduńskiej oraz użytkowników ogrzewaczy pomieszczeń, wnosimy o wprowadzenie do POP takich działań naprawczych, które na jego podstawie w miejsce obecnie postulowanych ograniczeń i wykluczeń dla spalania biomasy drzewnej, wprowadzą rozwiązania przyczyniające się do upowszechniania i zwiększania jej stosowania, w gwarantujących wymagany poziom emisji ogrzewaczach pomieszczeń do indywidualnego ogrzewania budynków. Uwzględniając korzyści ogrzewania domów drewnem, a zwłaszcza możliwy 2-ktrotnie niższy koszt ogrzewania niż węglem, możemy wykazać, że tylko w ten sposób osiągniemy oczekiwaną najszybszą wymianę starych „kopciuchów” węglowych i zagwarantujemy bezpieczny dla zdrowia i środowiska europejski poziom emisji z opalanych drewnem energetycznym ogrzewaczy pomieszczeń. Osiągnięta w ten sposób szybsza i rzeczywista poprawa jakości powietrza w Krakowie i Małopolsce, spełniłaby postulaty mieszkańców oczekujących skutecznej ochrony przed – jak to podnosi Alarm Smogowy „śmiercią 1500 mieszkańców rocznie”. Oczekujemy szybkiej korekty projektu POP 2020, by „już we wrześniu” mieszkańcy mogli się cieszyć nowymi rozwiązaniami, które o wiele skuteczniej przyspieszą likwidację „kopciuchów” węglowych. Działania te wpiszą się przykładnie w proces krajowej transformacji energetycznej, gdyż zauważalnie przyczynią się do wzrostu wykorzystania OZE (z drewna) i osiągnięcia celu neutralności klimatycznej.

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.