Propozycja zmian do (Projekt Zarządu Województwa Małopolskiego)

 

UCHWAŁA Nr…………. /17

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

MAŁOPOLSKIEGO

z dnia…………………………..2017 r.

 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów   w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

 

Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala,     co następuje:

§1

 1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, w granicach administracyjnych województwa małopolskiego z wyłączeniem Gminy Miejskiej Kraków, wprowadza się ograniczenia i zakazy określone niniejszą uchwałą.
 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rozpoczęciu eksploatacji instalacji należy przez to rozumieć pierwsze uruchomienie w miejscu obecnego użytkowania.

§2

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:

1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub

2) wydzielają ciepło poprzez:

a.  bezpośrednie przenoszenie ciepła lub

b. bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub

c. bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

§3

Zakazuje się stosowania w instalacjach, o których mowa w §2, następujących paliw:

 • 1) paliw, w których udział masowy węgla kamiennego lub węgla brunatnego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15%,
 • 2) paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% w całej objętości

§4

W przypadku instalacji, o których mowa w §2 pkt 1, dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji:

 • 1) wypełniających łącznie następujące warunki:
 • a. zapewniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego  ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe,
 • b. umożliwiają wyłącznie automatyczne podawanie paliwa, za wyjątkiem instalacji zgazowujących paliwo.

2) spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone   dla klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze — Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW — Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”, zwanej dalej „normą PN-EN 303-5:2012”, jeżeli eksploatacja tych instalacji rozpocznie się przed 1 lipca 2017 r.

§5

W przypadku instalacji, o których mowa w §2 pkt 2, dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji:

 

 1. które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 i 2 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
 2. które posiadają wyłącznie automatyczny system sterowania procesem spalania   dedykowany przez producenta do danej instalacji lub urządzenie typu katalizator albo odpylający filtr cząstek stałych.
 3. których właściciel posiada dokument odbioru wystawiony przez osobę uprawnioną, posiadającą potwierdzone kompetencje w zakresie budowy i odbioru tego rodzaju instalacji :
 • 1) ukończone studia wyższe lub specjalistyczne studia podyplomowe w zakresie urządzeń i instalacji grzewczych spalających paliwa lub,
 • 2) dyplom złożenia państwowego egzaminu mistrzowskiego w zawodzie zdun, ujęty w wykazie prowadzonym przez Izbę Rzemieślniczą
 • 3) jest zrzeszony w izbie zawodowej rzemiosła
 1. które wykonano indywidualnie, metodą tradycyjnego zduństwa, zgodnie z dokumentacją techniczną referencyjnego prototypu, który posiada dopuszczenie z akredytowanego laboratorium, i które posiadają deklaracje zgodności z powyższym prototypem, wydaną przez osobę uprawnioną, posiadającą potwierdzone kompetencje w zakresie budowy i odbioru tego rodzaju instalacji.

§6

Podmiotami dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy są podmioty eksploatujące instalacje wskazane w §2.

§7

Podmiot eksploatujący instalację   jest   zobowiązany do   wykazania   spełniania   wymagań   określonych w niniejszej uchwale poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie tych wymagań, w szczególności:

 • 1) dokumentacji z badań wydanych przez notyfikowane laboratorium
 • 2) dokumentacji technicznej urządzenia identyfikującej wyrób
 • 3) instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w punkcie 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe oraz w punkcie 3 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

§8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§9

 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. z następującymi wyjątkami:

1) Wymagania wskazane w § 4 pkt. 1 dla instalacji wymienionych w § 2 pkt. 1, których eksploatacja rozpocznie się przed 1 lipca 2017 r., będą obowiązywać:

a. od 1 stycznia 2023 roku – w przypadku instalacji niespełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN- EN 303-5:2012,

b. od 1 stycznia 2027 roku – w przypadku instalacji spełniających wymagania w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

2/ Wymagania wskazane w § 5 dla instalacji wymienionych w § 2 pkt. 2, których eksploatacja rozpocznie się przed 1 lipca 2017 r., będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 2027 roku, chyba że instalacje te będą:

a. osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80% lub

b. zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu i CO do wartości określonych w punkcie 2 lit. a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu   Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe

c. posiadać dokument odbioru potwierdzający wykonane doposażenie, wystawiony przez osobę uprawnioną zgodnie z § 5 pkt. 3,4

d. posiadać potwierdzenie spełnienia warunków emisji wystawione przez uprawnione organy kontrolne

§10

Dopuszcza się na terenie Gminy Miejskiej Kraków (i innych wskazanych gminach) stosowanie instalacji wymienionych w § 2 pkt 2, które obok wymagań wymienionych w § 5:

 1. posiadają wyłącznie automatyczny system sterowania i monitorowania wraz z rejestracją parametrów procesu spalania, dedykowany przez producenta do danej instalacji
 1. posiadają wyłącznie paleniska bezrusztowe
 1. posiadają niemożliwy do usunięcia dedykowany przez producenta do danej instalacji katalizator lub odpylający filtr cząstek stałych ( np. elektrofiltr….)
 1. spełniają w stosunku do wymienionych w § 5 pkt. 1 i 2 dodatkowe wymagania:
  • 1) podwyższoną do minimum 85% sprawność cieplną
  • 2) obniżony o 1/3 poziom emisji CO względem wymagań w 5 pkt 1

(czyli obniżony z 1500 do 1000 mg/m³/13% O2 poziom emisji CO)

 

Uzasadnienie proponowanych zmian

Dla uchwały ………/17

Sejmiku Województwa Małopolskiego

 

– Środowiska zawodowo i naukowo związane z branżą zduńską, już od dawna sprzeciwiały się głoszonym opiniom, że nie można w instalacjach grzewczych budynków mieszkalnych spalać paliw stałych w sposób ekologiczny. Na bazie takich właśnie opinii zdecydowano się w styczniu 2016 zakazać ich stosowania w Gminie Miejskiej Kraków. Dziś nowelizacja małopolskiego Programu Ochrony Powietrza POP i przygotowany Projekt tzw. Uchwały antysmogowej dostrzega już możliwość czystego niepogarszającego jakości powietrza i niestanowiącego zagrożenia dla zdrowia, spalania paliw stałych w wysoko sprawnych energetycznie i ekologicznych kotłach czy pokojowych ogrzewaczach pomieszczeń, czyli piecach i kominkach. W tym celu, tak jak to ma miejsce w innych krajach europejskich, słusznie poprzez wprowadzenie wymogów Ekoprojektu wprowadza się standardy emisji dla instalacji spalania małej mocy, wykonując tym samym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.

Wprowadzenie normalizacji dopuszczalnych emisji spalania paliw stałych, jest rozwiązaniem niezwykle dziś potrzebnym i to pod wieloma względami. Wprowadza się w ten sposób możliwość stosowania alternatywnych a zarazem najtańszych źródeł ogrzewania domów mieszkalnych. W ten sposób najbardziej efektywnie motywuje się do wymiany starych kotłów, pieców i kominków na nowe – ekologiczne. Najlepszą motywacją wszystkich działań jest zwykle ekonomia, czyli koszty ogrzewania ponoszone w sezonie grzewczym, które przy spalaniu paliw stałych w tym zwłaszcza drewna– biomasy mogą być nawet kilkakrotnie tańsze niż te z sieci czy ze spalania gazu. Ta motywacja pozostanie skuteczną nawet wtedy, gdyby inne systemy motywujące np. dotacje i pożyczki zostały znacznie ograniczone lub nawet wyczerpane. Znacznie łatwiej i mniejszym kosztem można przekonać i zachęcić do stosowania ekologicznego ogrzewania, wtedy, kiedy jest ono tańsze, niż wtedy, kiedy będzie wielokrotnie droższe.

– Ponadto promocja i przywracanie możliwości alternatywnego i ekologicznego ogrzewania domów drewnem – biomasą drzewną, przyczyni się do znacznie lepszego wykorzystania tego najbardziej dostępnego w naszych warunkach odnawialnego źródła energii OZE. W bardziej energooszczędnych domach mieszkalnych od 1 stycznia 2017 roku łatwiej będzie spełniać nowe warunki techniczne (WT), by wskaźnik (EP) nie przekraczał 95 kWh/m²/a, gdy współczynnik (Wi) będzie niższy i przy stosowaniu drewna–biomasy drzewnej będzie wynosił 0,2, niż gdy przy wykorzystywaniu nieodnawialnych źródeł energii np. gazu lub węgla wynosiłby 1,1. Wykorzystując do ogrzewania domów mieszkalnych przede wszystkim to źródło energii, poprawi się nasz krajowy bilans produkcji energii z OZE (15-20%), umożliwiając przy tym likwidację współspalania biomasy. Jego lepsze wykorzystanie wpłynie też na poprawę efektywności naszej gospodarki leśnej.

Będzie to też miało niebagatelny wpływ na obniżenie przez nasz kraj ilości emisji CO2 do atmosfery, ułatwiając wypełnienie przyjętych limitów. Biorąc pod uwagę potencjał tego źródła energii, eliminowanie szkodliwej emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez rozwój stosowania zwłaszcza tego odnawialnego źródła energii, – jakim jest drewno-biomasa drzewna – to najbardziej efektywny i najbardziej pożądany kierunek rozwoju współczesnej energetyki.

 

 

 

Celem proponowanych przez nasze środowiska zmian do Projektu Uchwały nr …. / 17 Sejmiku Województwa Małopolskiego, jest skuteczne zapewnienie ekologicznego spalania podczas praktycznego użytkowania instalacji. Nasze propozycje odnoszą się do określonych w § 2 pkt 2. instalacji spalających wyłącznie drewno – biomasę drzewną, gdyż dzisiejszy stan wiedzy technicznej nie pozwala na budowanie pokojowych ogrzewaczy pomieszczeń, które mogłyby zapewnić spełnienie wprowadzanych wymagań poprzez spalanie węgla. Proponowane przez nas rozwiązania pozwalają na zapewnienie pożądanego i określonego poziomu emisji ze spalania drewna – biomasy drzewnej już na etapie ich użytkowania, a nie dopiero post factum, gdy nieekologiczne skutki emisji zostaną zauważone czy zgłoszone organom uprawnionym do przeprowadzenia kontroli. Zagwarantują w ten sposób obsługę wyłącznie zgodnie z instrukcją techniczną.

 • ad § 5 pkt 2. Proponowane rozwiązania wprowadzając zaawansowaną automatyzację obsługi lub też wariantowo dodatkowe urządzenia w konstrukcji instalacji, zabezpieczają przed dowolnością obsługi (ręcznej), która nie gwarantuje emisji spalania na poziomie określonym w karcie technicznej urządzenia potwierdzonym przez akredytowane laboratorium.
 • – ad 5 pkt 3. Proponowane rozwiązanie zabezpiecza skutecznie przed niewłaściwym wykonaniem instalacji grzewczej. Chcąc zapewnić spełnienie określonych przez producenta technicznych warunków spalania, wprowadza stosowaną w krajach europejskich jako podstawową i najważniejszą zasadę dopuszczenia do ich instalowania wyłącznie uprawnionych rzemieślników posiadających potwierdzone stosowne do tego kwalifikacje zawodowe.

Wprowadzenie, a właściwie przywrócenie tego tradycyjnie obowiązującego w europejskim rzemiośle wymagania, uniemożliwi dostęp do ich instalowania przypadkowym i nieuprawnionym montażystom, którzy nie będą w stanie zagwarantować im funkcjonowania na wprowadzanym europejskim poziomie emisji. Z punktu widzenia branży zduńskiej, spełnienie tak wysokich wymogów emisyjnych dla dopuszczonych nowoczesnych instalacji grzewczych, będzie niemożliwe bez dopuszczenia do ich budowy wyłącznie specjalistów. Bez wprowadzenia tego wymogu, wprowadzenie tylko normalizacji poziomów emisji a nawet określenie warunków rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych do dopuszczonych urządzeń grzewczych, nie zapewni im pożądanego funkcjonowania proekologicznego, gdyż od poprawnej instalacji zależy poprawna praca urządzenia.

Wymóg ten nie będzie też naruszał zasad wolności gospodarczej i działań deregulacyjnych (dostępu do zawodu), gdyż każdy kto uzyska odpowiednie kwalifikacje będzie miał nieograniczony dostęp do wykonywania zawodu.

 • ad § 5 pkt 4.   Proponowane rozwiązania podobnie jak w innych krajach europejskich, wprowadza regulacje zapewniające określoną w Uchwale emisję dla urządzeń budowanych indywidualnie i nie posiadających dopuszczeń producenta (np. tradycyjnie budowane kuchnie czy piece kaflowe). Podobnie jak w pkt 2 tylko uprawnieni wykonawcy, zduni posiadający potwierdzone kwalifikacje zawodowe, mogą zagwarantować i zadeklarować właściwe i ekologiczne funkcjonowanie tych urządzeń. Tylko też oni będą potrafili potwierdzić, że wybudowana instalacja jest wierną kopią prototypu posiadającego dopuszczenie do stosowania jak również fakt, że została ona wybudowana właściwie. Bez wprowadzenia tego punktu, Uchwała zlikwiduje możliwość budowy tradycyjnych pieców kaflowych i trzonów kuchennych a więc tradycyjnego zduństwa.
 • ad § 9. Przedstawione zmiany pozwalają zapewnić pożądane ekologiczne funkcjonowanie usprawnianym starym pokojowym piecom i kominkom, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 lipca 2017 r. Wprowadzają obok wymaganej już redukcji poziomu emisji pyłu, konieczność redukcji również poziomu emisji tlenku węgla CO, oraz sposób weryfikacji wprowadzonego dostosowania do nowych wymagań. Osobą mogącą zweryfikować i sprawdzić po dostosowaniu ich właściwe funkcjonowanie już na etapie montażu, może być wyłącznie uprawniony, posiadający potwierdzone kwalifikacje mistrz zduński, który potrafi to ocenić i potwierdzić jeszcze przed dopuszczeniem do stosowania danej instalacji grzewczej. Organy kontrolne mogą dopiero post factum stwierdzić złe funkcjonowanie, a mistrz zduński może w ogóle nie dopuścić do ich użytkowania już na etapie ich instalowania. Proponują też, by okres wymagalności przesunąć, podobnie jak to uczyniono przy kotłach na rok 2027. Jest to realny okres konieczny do spełnienia tych wymagań ze względu na bardzo dużą ilość już funkcjonujących tego typu instalacji. Proponowane zmiany znacznie podwyższają wymagania emisyjne i doprecyzowują sposób ich kontroli. Uważamy, że lepiej opóźnić wprowadzenie rozwiązań, niż zbyt szybko wprowadzić rozwiązania nieprecyzyjne, a przez to nieskuteczne gdyż umożliwiają ich obchodzenie.
 • ad § 10.   Wprowadzone rozwiązania zapewniają emisję na maksymalnie obniżonym poziomie, bezpiecznym nawet w gminach szczególnie narażonych na występowanie przekroczeń jej dopuszczalnych poziomów. Nie ma w Europie dziś bardziej wymagających rozwiązań. Pozwolą one Gminie Miejskiej Kraków uzyskać gwarancję na użytkowanie wyłącznie takiego rodzaju instalacji.

Wprowadzają dodatkowe radykalne zabezpieczenia instalowanych urządzeń grzewczych, które:

 • ad pkt 1. umożliwiają skuteczną kontrolę ich funkcjonowania tak podczas jak i po użytkowaniu, tak przez samych użytkowników jak i organy kontrolne. Całkowicie wykluczają możliwość ręcznego – a więc dowolnego regulowania w nich procesu spalania,
 • ad pkt 2. gwarantują wyłącznie górne spalanie i praktycznie uniemożliwiają spalanie innych paliw niż drewno – biomasa drzewna,
 • ad pkt 3. przez dodatkowe zabezpieczenia konstrukcyjne eliminują możliwość niewłaściwej emisji nawet podczas przypadkowego spalania niewłaściwych paliw, czy podczas uszkodzenia automatycznego regulatora spalania. Dodatkowo też gwarantują poziom emisji znacznie niższy niż wymagany w Ekoprojekcie,
 • ad pkt 4. spełniają najwyższy stosowany w Europie poziom wymagań emisyjnych, możliwy dziś do osiągnięcia pod względem technicznym, podnosząc wymagania 5

 

 • – Pozostałe proponowane zmiany ( do § 3 i § 7 ) to poprawki techniczne precyzujące poprawność sformułowań, a przez to możliwość skutecznego egzekwowania wymagań.

 

 

Natomiast,

niewprowadzenie naszych propozycji zmian będzie oznaczało, że:

 

ad § 3 – dopuszczone do spalania drewno będzie mogło być powierzchniowo suche, co całkowicie uniemożliwi spełnienie warunków emisyjnych,

ad § 5 pkt 2. – paleniska sterowane ręcznie nie będą mogły w praktyce spełniać określonych wymogów emisyjnych, gdyż umożliwiając dowolną regulację pozwolą na „dowolną” emisję zanieczyszczeń, a dodatkowo brak zamontowanych katalizatorów lub filtrów pozwoli im funkcjonować bez żadnego zabezpieczenia przed niewłaściwą regulacją. Najczęstszą przyczyną nieekologicznego spalania jest zbyt mały dopływ powietrza spowodowany niewłaściwą regulacją jego dopływu. Obecność filtrów czy katalizatorów zabezpiecza przed tego rodzaju skutkami.

ad § 5 pkt 3. – brak wprowadzenia typowej dla budownictwa procedury odbioru i dopuszczenia” do użytkowania”, a także brak wprowadzenia i określenia warunków, które musza spełniać osoby uprawnione do tych czynności pozbawia wprowadzaną europejską normalizację dopuszczalnej emisji, możliwości jej spełnienia i kontrolowania. Tylko wykwalifikowani zduni, mogą zagwarantować budowę instalacji, które spełnią niezwykle podwyższone w stosunku do dziś obowiązujących wymagania postawione przez Ekoprojekt. Tylko kompetentne osoby posiadające potwierdzone kwalifikacje zduńskie będą mogły dokonać odbioru dopuszczającego do użytkowania, zabezpieczając pożądaną emisję od początku funkcjonowania urządzenia. Tylko wykonawcy, zrzeszeni w ich zawodowych organizacjach gospodarczych – (Cechach i Izbach Rzemieślniczych) mogą zagwarantować stały poziom posiadanych kwalifikacji i ich aktualizację. Inaczej nie będzie kontroli nad standardami wykonywania zawodu.

ad § 5 pkt 4. – brak wprowadzenia tych regulacji likwiduje możliwość indywidualnej budowy tradycyjnych pieców kaflowych i trzonów kuchennych. Proponowane regulacje naprawiają ten błąd i wprowadzają rozwiązania, które podobnie jak w innych krajach europejskich regulują możliwość ekologicznego funkcjonowania tego rodzaju instalacji spalających paliwa stałe (praktycznie tylko drewno – biomasę drzewną)

ad § 9 – niewprowadzenie proponowanych rozwiązań dotyczących wybudowanych instalacji przed 1 lipca 2017r. nie zagwarantuje im ekologicznego funkcjonowania na poziomie wymagań Ekoprojektu. Wydłużony okres wprowadzenia tych wymagań jest konieczny ze względu na przygotowanie wykwalifikowanych instalatorów dokonujących dostosowania i wykonania ich w dużej liczbie funkcjonujących już urządzeń. Poza tym wydłużony okres pozwoliłby większej ilości urządzeń zakończyć już ich naturalny okres eksploatacji lub dokonać ich przebudowy

 

ad § 10 – niewprowadzenie rozwiązań przywracających możliwość gwarantowanego ekologicznego spalania wyłącznie drewna – biomasy drzewnej w szczególnych regionach – w tym przede wszystkim w Krakowie naraża Gminę na przedłużanie niepotrzebnych konfliktów społecznych oraz na koszty długotrwałych i uciążliwych procesów sądowych. Ich wprowadzenie przywróci zasady wolności i równości gospodarczej oraz sprawiedliwości społecznej wobec biedniejszych mieszkańców, a także rzemieślników i przedsiębiorców związanych z energetyką rozproszoną, czy branżą zduńską. Pozwolą w sposób podobny do stosowanego dziś zwyczajnie w Europie pogodzić potrzebę ochrony powietrza z ochroną innych praw wszystkich grup mieszkańców.

 

Tabela nr 1

Porównanie proponowanych dopuszczalnych poziomów emisji dla zamkniętych ogrzewaczy pomieszczeń na biopaliwa stałe

CO NOx OGC Pył Sprawność cieplna
mg/MJ

średnia

*mg/m³

13% O2

mg/MJ

średnia

* mg/m³

13% O2

mg/MJ

średnia

*mg/m³

13%O2

mg/MJ

średnia

*mg/m³

13%O2

       η %
AUSTRIA
15a 2015 1.100 1690 150 200 50 66 35 52 80
Umweitzeichen UZ 700 1075 120 160 50 66 30 45 80
NIEMCY
BImSchV2.Stufe (2015) 830 1250 27 40 70-80
POLSKA
   Wg PN-EN 13229,A1

dla ogrzewaczy pomieszczeń

(praca okresowa)

Klasa I     0-03%

Klasa II     0,3-1%

wymag. dziś obowiązujące 1%

wg A2 (06.2006r.)

 

 

 

do 2340

do 7800

do 7800

 

 

 

 

3600

12000

12000

 

 

 

 

 

EU
Dyrektywa UE – Ekoprojekt dla ogrzewaczy pomieszczeń od 2022r. 976 1500 150 200 90 120 27 40  

65

(sezonowa)

 

*wynik przeliczenia na podstawie wartości wyrażonych w mg/Nm3, zgodnie z metodologią obliczenia ilości spalin wilgotnych ze spalania paliwa stałego o wartości opałowej 15,6 MJ/kg

 

Propozycja i uzasadnienie zmian do Projektu Zarządu Województwa Małopolskiego