Wniosek o aktualizację POP w ramach konsultacji społecznych + skrócony Wniosek do pobrania

20
mar

Wniosek o aktualizację POP w ramach konsultacji społecznych + skrócony Wniosek do pobrania

WNIOSEK o wprowadzenie DOBREJ ZMIANY do: - POP dla Województwa Małopolskiego – przyjętego 21.01.2017 r. oraz tzw. krakowskiej uchwały antysmogowej – przyjętej 15.01.2016 r. - Realizowany POP dla Małopolski – co potwierdzają niemal wszyscy, nie przyniósł oczekiwanych rezultatów i nie wymieniono oczekiwanej liczby nieekologicznych palenisk. Nie nastąpiła też oczekiwana poprawa jakości powietrza. Wymaga, więc on gruntownej zmiany i wprowadzenia innych rozwiązań, by podejmowane na jego podstawie działania okazały się skuteczne. - Podobnie, dokonana olbrzymim nakładem kosztów likwidacja ok. 85% tzw. kopciuchów w Krakowie, również nie spowodowała nawet w przybliżeniu proporcjonalnej poprawy jakości powietrza, dowodząc tym samym niezbicie, że to nie spalanie paliw stałych było, jak wskazywano w Uzasadnieniu do krakowskiej uchwały z 15 stycznia 2016 r., głównym źródłem smogu. Nie był nim również napływ zanieczyszczeń z gmin ościennych, gdyż skoro poziom smogu pozostał praktycznie na tym samym poziomie, musiałby więc nastąpić radykalny wzrost napływu zanieczyszczeń z tzw. obwarzanka, a nie wystąpiły tego żadne przesłanki. - Ponadto jak to potwierdziły przeprowadzone ostatnio badania 97% mieszkańców Krakowa i 99% mieszkańców Małopolski, nie chce zakazu spalania drewna, mimo że chce jak najszybszej poprawy jakości powietrza. - Podobnie krakowscy rzemieślnicy-zduni, którzy w niczym nie zasłużyli na to, by ich inaczej traktowano niż ich kolegów wykonujących ten sam zawód w krajach europejskich, nie widza powodu dla którego mieliby pogodzić się z zakazem wykonywania pieców i kominków spalających drewno w sposób proekologiczny. Wiedzą bowiem w jak wysoko zaawansowane technicznie systemy spalania i oczyszczania spalin, mogą być już one dziś wyposażane i jak wymagający poziom emisji mogą one spełniać, gwarantując mieszkańcom czyste i zdrowe powietrze. Emitują bowiem o wiele mniej pyłów PM, niż to dopuszcza światowa organizacja zdrowia WHO, która określa wielkości stężeń bezpiecznych dla zdrowia i życia. W obliczu tych faktów, aby skutecznie przyspieszyć poprawę jakości powietrza, należy dokonać zasadniczej zmiany dotychczasowego POP i wprowadzić DOBRĄ ZMIANĘ do POP dla Małopolski oraz do krakowskiej uchwały antysmogowej. Będzie ona polegała na redefinicji wskazanego jako główne narzędzia naprawczego, czyli na dopuszczeniu i wykorzystywaniu spalania DREWNA- POLSKIEGO OZE jako najskuteczniejszego i najtańszego działania, pozwalającego w najkrótszym czasie przyczynić się do oczekiwanej poprawy jakości powietrza. W tym celu proponujemy podjęcie następujących działań: Właściwe zdiagnozowanie przyczyn złej jakości powietrza, a zwłaszcza smogu w Krakowie. Nie można prowadzić skutecznych działań naprawczych na podstawie tylko szacunków i zdiagnozowaniu jego głównych przyczyn, bez wykonania badań naukowych, które bezdyskusyjnie określą udział poszczególnych źródeł w zanieczyszczeniach powietrza. Dlatego należy dotychczas stosowane metody ich rozpoznawania, oparte głównie na analizach i ocenach z mierzonych poziomów emisji na stacjach WIOŚ, czy na szacunkach KOBiZE, uzupełnić najnowszymi metodami badań naukowych, które pozwolą precyzyjnie i wiarygodnie wskazać udział poszczególnych źródeł w występujących zanieczyszczeniach powietrza. Poznamy wtedy rzeczywiste przyczyny smogu i wielkość wpływu poszczególnych źródeł na zanieczyszczanie powietrza. Dopiero wtedy będzie można w każdej gminie, proporcjonalnie do ich udziału  w zanieczyszczaniu powietrza, określić program adekwatnych działań zdefiniować narzędzia naprawcze i celowo skierować środki dotacji. Na tej podstawie zwłaszcza w Krakowie, będzie można zweryfikować i na nowo zdefiniować główne źródła smogu i zaniechać koncentrowania działań tylko na tym jednym, które  dziś uznano za główne — czyli na likwidacji „kopciuchów”, tak jak gdyby to tylko one były główną przyczyną smogu. Być może – jak to pokazały ostatnio opublikowane badania Ministerstwa Środowiska w Niemczech, podobnie jak tam, okaże się, że ma ono również w Krakowie tylko około 9% udział w zanieczyszczaniu powietrza pyłami PM10! Jeżeli wiarygodne naukowe badania potwierdzą — co wydaje się już oczywistym, że dotychczasowe „kopciuchy” miały tylko niewielki procentowy udział w zanieczyszczaniu powietrza, będzie można rzeczowo uzasadnić wielokrotnie wnioskowaną już przez branżę zduńską i mieszkańców zmianę krakowskiej uchwały antysmogowej. Bedzie można uzasadnić dopuszczenie spalania drewna jako OZE, oczywiście tylko w sposób gwarantujący jego proekologiczne spalanie, tak jak to ma dziś miejsce w większości krajów europejskich. W ten sposób uniknie się też ewentualnych pomyłek w definiowaniu wielkości udziału poszczególnych źródeł w zanieczyszczeniach powietrza w innych gminach małopolskich np. gminach uzdrowiskowych, a przez to właściwie zdefiniuje również tam główne źródła zanieczyszczeń i wskaże główne działania naprawcze. Pozwoli wprowadzić  skuteczne rozwiązania do nowego POP dla Małopolski.   Właściwe rozpoznanie powodów braku wymiany planowanej ilości „kopciuchów” Prowadzone w gminach małopolskich w oparciu o dotychczasowy POP działania w celu likwidacji tego rodzaju źródeł zanieczyszczeń, nie przyczyniły się do wymiany oczekiwanej liczby instalacji, gdyż całkowicie błędnie określono powody, dla których ich użytkownicy powstrzymywali się przed decyzją o ich likwidacji. Za główne bowiem powody trwania przy użytkowaniu starych instalacji uznano: a. Brak świadomości ich użytkowników o szkodliwości dla zdrowia i środowiska stosowania palenisk przekraczających bezpieczny poziom emisji spalin. Z tego też powodu główne działania naprawcze skoncentrowano na kampaniach edukacyjno-informacyjnych oraz na działaniach ekodoradców czy kontrolach i karach, b. Brak wystarczających motywacji do ich wymiany, dlatego jako sposób zachęty wprowadzono wysokie dotacje celowe, wspierające wymianę starych na nowe niskoemisyjne instalacje, oraz wprowadzono system dopłat wyrównawczych do wzrostu kosztów ogrzewania dla najsłabszych grup społecznych. Niestety, w działaniach tych całkowicie nie doceniono i pominięto czynnik ekonomiczny, który powodował, że główną przyczyną powstrzymującą przed wymianą starych „kopciuchów”, była obawa przed spodziewanym wysokim wzrostem przyszłych kosztów ogrzewania. Użytkownicy szybko zorientowali się, że wzrost kosztów ogrzewania po rezygnacji z ogrzewania węglem i przejściu na ogrzewanie gazowe czy z sieci ciepłowniczej,  może być dwu, a nawet blisko trzykrotny. Wielu więc uznało, że zagrozi im to popadnięciem w ubóstwo energetyczne - które dziś i tak dotyka już wg publikowanych szacunków ok. 70% mieszkańców naszego kraju. A przecież im wszystkim nie można udzielać również dopłat wyrównawczych? Czyż nie rozsądniej byłoby zatem, jak to proponują zduni, wymienić stare systemy ogrzewania na jeszcze tańsze oparte na spalaniu drewna i wtedy w ogóle nie byłyby potrzebne żadne dopłaty wyrównawcze? Wprowadzony program Czyste Powietrze, dzięki termomodernizacji, spowoduje oczywiście zmniejszenie kosztów ogrzewania, jednak działania te przyniosą widoczny efekt dopiero w perspektywie długiego okresu czasu, więc - nie można z tego tytułu liczyć już teraz na szybką likwidację wszystkich starych instalacji grzewczych i szybki widoczny efekt poprawy jakości powietrza Dlatego, jeżeli chcemy w krótkim okresie czasu, i to po możliwie najniższych kosztach, wymienić jak największą liczbę starych nieekologicznych instalacji grzewczych na paliwa stałe – głównie węglowych, musimy zacząć promować i wspierać możliwość stosowania zdecydowanie najtańszych źródeł ciepła, które będą oczywiście  gwarantowały zachowywanie poziomów emisji uznanych przez WHO za bezpieczne dla zdrowia i życia. 3. DREWNO – POLSKIE OZE – to dla nowego POP szansa na: a. – szybką likwidację „kopciuchów” i poprawę jakości powietrza, dzięki umożliwieniu wykorzystywania i stosowaniu najtańszego źródła ciepła – biomasy drzewnej, b. – zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców: – przez umożliwienie szerszego wykorzystania niezależnego od dostaw prądu   ogrzewania domów piecami i kominkami na drewno, – przez szersze wykorzystywanie w miksie energetycznym krajowych i  lokalnych zasobów drewna jako OZE, skoro jego krajowy potencjał pozwala na ogrzewanie nim niemal wszystkich domów jednorodzinnych, c. - zwiększenie pozyskiwania energii z OZE i większą ochronę klimatu dzięki zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych z kopalnych źródeł energii, d. – zachowanie i podniesienie standardu i jakości życia, umożliwiając wypoczynek przy domowym piecu i kominku, a także korzystanie z najzdrowszego i najpiękniejszego ciepła, e. – zapewnienie mieszkańcom, którzy zainwestowali i posiadają już spełniające najwyższe standardy europejskie piece i kominki na drewno ich wykorzystywanie, a nie niszczenie i likwidowanie, f. – rozwój badań naukowych i stosowanie innowacyjnych technologii spalania drewna do celów grzewczych i bytowych, które pozwolą również polskiej branży zduńskiej skutecznie konkurować na wspólnym rynku europejskim, gdzie wykorzystywanie drewna jako OZE należy do powszechnie stosowanych standardów, g. – wpierać i rozwijać współczesne rzemiosło zduńskie, by mogło korzystać z podobnych praw i warunków, jakie są normą w innych krajach europejskich, by mogło stawać się równorzędnym partnerem gospodarczym na rynku europejskim. Brak promowania i deprecjonowanie stosowania drewna jako OZE w dotychczasowym POP i wynikających z niego działaniach, a promowanie głównie stosowania znacznie droższych kopalnych źródeł energii, oraz wykluczanie jak np. w Krakowie możliwości uzyskania dotacji na wykorzystywanie drewna jako OZE do celów grzewczych czy bytowych, uważamy za główną przyczynę nieskuteczności dotychczasowego POP dla Małopolski, a przez to nieosiągnięcia efektów ekologicznych przez ograniczenie emisji. Ograniczanie zaś możliwości wykorzystywania drewna do ogrzewania domów, które pozwolą czynić to na poziomie 2-krotnie tańszym niż węglem i ponad 4-krotnie tańszym niż gazem czy ciepłem sieciowym, praktycznie wyeliminowano najskuteczniejszy czynnik ekonomiczny, mogący zdecydowanie wpłynąć na przyspieszenie poprawy jakości powietrza. Dlatego przywrócenie możliwości stosowania czystego, proekologicznego źródła ogrzewania, które zapewnia najtańsze ogrzewanie –a przez to najbardziej motywuje do wymiany starych „kopciuchów” powinno stać się najważniejszą zmianą wprowadzoną do nowego POP i głównym narzędziem naprawczym. Nie dostrzeżono tego  faktu przy tworzeniu przyjętego w 2017 r. POP, i mimo że jego rozwiązania dotyczyły wprost spalania drewna w piecach i kominkach, nie zaproszono do jego opracowania specjalistów i ekspertów z branży zduńskiej czy naukowców bezpośrednio zajmujących się badaniem spalania biomasy drzewnej w tego rodzaju instalacjach. Tym samym nie stworzono i nie wprowadzono rozwiązań, które technicznie i prawnie mogłyby zagwarantować niskoemisyjne, wysokoefektywne i proekologiczne wykorzystanie drewna w miejsce starych kotłów i palenisk głównie węglowych. W tej sytuacji, w ramach rozpoczętych obecnie przygotowań do wprowadzenia w 2020 r. nowego POP dla Małopolski, ponawiamy propozycję rzemiosła zduńskiego, by zostało zaproszone do uczestnictwa nie tylko w ogólnych konsultacjach, czy warsztatach ale by także wraz z innymi specjalistami było obecne w specjalnie powołanym ZESPOLE ROBOCZYM, w który mogłoby pomóc w szybkim czasie przygotować rozwiązania techniczne i prawne, przyczyniające się do upowszechnienia wykorzystania drewna jako OZE i zabezpieczenia w POP jego proekologicznego spalania podczas  praktycznego użytkowania w piecach i kominkach. W Zespole Roboczym, specjaliści związani z rzemiosłem zduńskim, a więc z branżą energetyki rozproszonej, opartą na wykorzystywaniu biomasy drzewnej jako OZE, mogliby w sposób szczegółowy dopracować, wspólnie z innymi odpowiedzialnymi za poprawę jakości powietrza w Małopolsce przedstawiane przez branżę propozycje, określając warunki dopuszczające do stosowania wyłącznie takie instalacje, które będą  mogły zagwarantować spalanie na określonym poziomie emisji podczas ich praktycznego użytkowania. Na podstawie znowelizowanego przepisu art. 96 ust 1 POŚ, składamy wnioskujemy, by w wprowadzonych  zmianach do POP i  podjętych uchwał - zakazano eksploatacji wyłącznie tych instalacji, które powodują zanieczyszczenie powietrza przekraczające określone dopuszczalne poziomy emisji, - by zakazano eksploatacji tych instalacji, które nie posiadają zabezpieczeń eksploatacyjnych, gwarantujących im dopuszczoną emisję podczas użytkowania, - by wprowadzono nowe priorytety, w których stosowanie „drewna jako polskiego OZE” znalazłoby się na pierwszym miejscu wśród działań promocyjnych i systemów wsparcia, jak również w programie Czyste Powietrze, przesuwając na drugi plan stosowanie i wspieranie spalania paliw kopalnych w tym także gazu. Dlatego proponujemy: A. aby na obszarze woj. małopolskiego, ekodoradcy i określone służby odpowiedzialne za ochronę środowiska, zaczęły na pierwszym miejscu promować a dotacjami celowymi objęto wymianę starych instalacji spalających paliwa kopalne (tzw. kopciuchów) na instalacje opalane biomasą drzewną (drewnem energetycznym), pod warunkiem, że będą mogły gwarantować wymaganą niskoemisyjność podczas ich użytkowania. W tym celu należy zmienić wprowadzony w uchwale z 15 stycznia 2016 r. całkowity zakaz eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych, w tym biomasy drzewnej, bez rozróżnienia czy powodują one, czy nie powodują przekraczania dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza pyłami PM10, PM2,5, benzo(a)pirenem, tlenkiem azotu czy siarki. Należy też zmienić przyjęte w POP z dnia 23 stycznia 2017 r. działania, które przy udzielaniu dotacji dla likwidacji starych pieców i kotłów, wprowadzają priorytet przy podłączaniu ich do sieci cieplnej czy gazowej. B. aby obok już wprowadzonych w POP z 2017 r. ograniczeń (wilgotność biomasy drzewnej < 20% i wymagany atest na urządzenia) zakazano stosowania wyłącznie takich instalacji, które nie zostały wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia eksploatacyjne w postaci: automatycznego sterownika procesu spalania, dedykowanego przez producenta do danego typu komory paleniskowej możliwego też z systemu monitoringu, filtra cząstek stałych np. elektrofitra, lub nieusuwalnego naturalnego kanałowego filtra spalin dostosowanego do rodzaju i typu komory paleniskowej, czy wielkości załadunku paliwa. C. aby we wskazanych miejscowościach np. uzdrowiskowych oraz szczególnie narażonych na występowanie przekroczeń wartości dopuszczalnych jakości powietrza (np. Kraków), obok obowiązujących już na obszarze całej Małopolski regulacji wprowadzono dodatkowo: Zakaz użytkowania nowych instalacji niespełniających podwyższonego w stosunku do wymagań Ekoprojektu poziomu emisji, który zostałby określony np. na poziomie Klasy 3 dla kominków i Klasy 4 dla pieców (zob. zał. Klasy dopuszczalnej emisji) Zakaz wykonywania instalacji spalających biomasę drzewną w budynkach mieszkalnych przez nieuprawnionych wykonawców, nieposiadających potwierdzonych kompetencji do wykonywania zawodu i niezrzeszonych w strukturach zawodowych, gwarantujących stałe podnoszenie kwalifikacji i doskonalenia zawodowego (np. w Izbach, Cechach), Zakaz użytkowania instalacji nieposiadających potwierdzenia spełnienia wymogów określonych w Normie PN-EN 15544:2009 i nieposiadających dokumentu dopuszczającego do ich użytkowania wystawionego przez Mistrza w zawodzie zdun oraz przez Mistrza kominiarskiego. Zakaz użytkowania instalacji niewyposażonych w dedykowany przez producenta lub uprawnionego wykonawcę katalizator  spalania (uwaga: ten wymóg można zastosować wobec użytkowników, u których wprowadzone ograniczenia i zakazy okazałyby się niewystarczająco skuteczne, lub na obszarach szczególnie zagrożonych smogiem czy też objętych szczególnymi warunkami klimatycznymi). Ograniczenia te wyeliminowałyby całkowicie nieekologiczne spalanie, czyniąc niezasadnym wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania takich instalacji.   UZASADNIENIE   Drewno – Polskie OZE Współczesny rozwój technologii niskoemisyjnego spalania paliw stałych, a zwłaszcza biomasy drzewnej w instalacjach wykorzystywanych w budynkach mieszkalnych, a także innowacyjne metody i urządzenia umożliwiające zagwarantowanie im określonego poziomu emisji podczas ich praktycznego użytkowania, pozwalają już w całej Europie stosować je, jako jedne z najbardziej proekologicznych źródeł ciepła. Zwiększające się zaś coraz bardziej światowe zapotrzebowanie na energię, każe poszukiwać jej przede wszystkim wśród odnawialnych źródeł energii. W Polsce zaś największym i lokalnie najbardziej dostępnym źródłem tego rodzaju energii jest biomasa drzewna. Skoro drewna w Polsce mamy aż tyle, że potencjalnie możemy nim ogrzać niemal wszystkie indywidualne budynki mieszkalne, a także posiadamy sprawdzone technologie pozwalające zagwarantować w praktycznym użytkowaniu jego niskoemisyjne spalanie, to dlaczego nie mielibyśmy wykorzystać tej możliwości – skoro powszechnie i z powodzeniem wykorzystuje się je już dziś w całej Europie?  W wielu krajach europejskich wypracowano i wdrożono skuteczne metody stosowania tego źródła energii do ogrzewania całych domów, przy zagwarantowanym jego proekologicznym spalaniu. Najtańsze ciepło z drewna Współczesne instalacje grzewcze stosowane w kominkach, a zwłaszcza piecach pozwalają już wytwarzać ciepło nie tylko w sposób niepowodujący niedozwolonej emisji, ale również na poziomie 2-krotnie tańszym niż z węgla i 4-krotnie tańszym niż z gazu czy sieci ciepłowniczej. Oczywiście termomodernizacja pozwala jeszcze dodatkowo te koszty obniżyć, lecz długa perspektywa czasowa wprowadzenia programów wsparcia, nie sprzyja szybkiej wymianie „kopciuchów”. To główna przyczyna nieskuteczności i spowolnienia likwidacji tych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Nawet 100% dopłaty do wymiany starych instalacji nie zmotywują wystarczająco skutecznie do ich likwidacji, gdy w perspektywie będzie wysoki wzrost kosztów ogrzewania. Dotacje tylko w połączeniu z perspektywą OBNIŻENIA późniejszych kosztów ogrzewania, mogą w sposób skuteczny przyczynić się do szybkiej likwidacji starych kopciuchów. Nie będą wtedy tak istotne dopłaty wyrównawcze czy inne dopłaty socjalne, mogące zrekompensować wzrost kosztów ogrzewania, gdyż dopuszczając spalanie biomasy drzewnej, zapewni się równocześnie dostęp do najtańszego źródła ciepła. Mogą to być spalające biomasę drzewną kotły, piece zapewniające 12-24 godzinne ciągłe ogrzewanie, czy nawet kominki ogrzewcze. Jeżeli wprowadzono by również podobnie jak dziś do instalacji gazowych, dotacje także do ich instalacji, czy do pokrycia kosztów wprowadzonych do nich dodatkowych zabezpieczeń eksploatacyjnych, to skuteczność likwidacji „kopciuchów” węglowych byłaby zdecydowanie wyższa. Bogatsi mieszkańcy, których było stać na zapłacenie wyższych kosztów ogrzewania po wymianie na gaz zazwyczaj już korzystali z dotychczasowych 100-80-60% dotacji. Dziś pozostali głównie jeszcze ci użytkownicy „kopciuchów”, którzy nie mogą pozwolić sobie na późniejszy tak wysoki wzrost kosztów ogrzewania. To poważny problem i bez systemów wsparcia i bez usunięcia ograniczeń wprowadzenia możliwości wykorzystania najtańszego ogrzewania drewnem – długo jeszcze będziemy musieli czekać na  likwidację starych kopciuchów — uważanych jeszcze często za najtańsze źródło ciepła. Aby zaś drewno nie mogło być spalane w dopuszczonych instalacjach w sposób przyczyniający się do przekraczania dopuszczalnych poziomów jakości powietrza określonych w wymogach europejskich i WHO, w ramach proponowanych zmianach do POP, wskazaliśmy stosowane dziś w Europie bezpieczne poziomy emisji spalania biomasy drzewnej, oraz możliwe do wprowadzenia, realne zabezpieczenia eksploatacyjne, a także konieczne do wprowadzenia nowe regulacje prawne warunkujące ich poprawne instalowanie. Ich wprowadzenie nie wymaga ponoszenia wielkich kosztów dla „zachęcania” do ich stosowania, ani długiego okresu czasu na przygotowanie odpowiednich regulacji. Podobne rozwiązania funkcjonują już z powodzeniem w wielu rozwiniętych krajach europejskich, gdzie z powodzeniem w praktyce stosowania dowiodły swej skuteczności. Można zatem skorzystać już ze sprawdzonych rozwiązań. Nie musimy wyważać otwartych drzwi, by skutecznie wyeliminować stare, nieekologiczne źródła ciepła, stosując nasze najnowsze odnawialne źródło energii - DREWNO POLSKIE OZE. Demokratyczna równość wobec prawa Aby przywrócić naruszoną zasadę równości wobec prawa i jednakowe traktowanie w obrębie tej samej klasy (kategorii) podmiotów gospodarczych, należałoby jak najszybciej wprowadzić nowelizację krakowskiej uchwały sejmiku z 15.01.2016 r. która dyskryminuje krakowskich mieszkańców wykorzystujących urządzenia o najwyższej klasie emisyjności i stosowanych zabezpieczeniach eksploatacyjnych,  opartych na spalaniu drewna jako OZE o neutralnej emisji CO2 do atmosfery, a faworyzuje tych, którzy stosują instalacje oparte na spalaniu paliw kopalnych (Uchwała Rady Miasta Krakowa nr CXXI/1918/14  z 5 listopada 2014 r.) Czyni to zarówno w stosunku do osób, wykorzystujących tego rodzaju instalacje przed wejściem w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE tzw. CAFE jak i po jej ogłoszeniu. Bezpieczeństwo energetyczne Niemal we wszystkich stosowanych systemach grzewczych jesteśmy dziś uzależnieni od dopływu prądu. Jeżeli braknie prądu - a nie będziemy posiadali niezależnego od jego dopływu  źródła ciepła – w naszym rejonie klimatycznym po prostu zamarzniemy z zimna. Nawet w charakteryzujących się znacznie łagodniejszym klimatem krajach, utrzymywane są dziś regulacje zapewniające mieszkańcom posiadanie strategicznej infrastruktury energetycznej, zapewniającej ogrzewanie „bez prądu”. To konieczna roztropność i troska o mieszkańców, by posiadali niezależne systemy ogrzewania, czyli piece lub kominki na drewno. W naszym klimacie nie możemy naiwnie zakładać, że zawsze będziemy mieli prąd i ominą nas awarie czy kataklizmy. Przecież już dziś, jak się szacuje, kilkadziesiąt tysięcy ludzi umiera z powodu zimna. Rozwój OZE i działań dla ochrony klimatu Jako kraj członkowski UE musimy wypełniać nasze zobowiązania w zakresie przyjętych limitów pozyskiwania energii z OZE. Moglibyśmy w najtańszy z możliwych sposobów znacznie zwiększyć pozyskiwanie energii z OZE, gdybyśmy skuteczniej zaczęli promować spalanie drewna do ogrzewania naszych domów. Moc zainstalowana we wszystkich rozproszonych tego rodzaju źródłach ciepła mogłaby w krótkim czasie dorównać mocy zainstalowanej we wszystkich naszych farmach wiatrowych  - i to po znacznie niższych kosztach. Również każdy dzień ogrzewania domu klimatycznie neutralnym drewnem – to kolejny dzień zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, przez ograniczenie spalania kopalnych źródeł energii (np. gazu). Jakość i kultura życia Zasady Ekologii Integralnej wymagają, by za koszty ochrony środowiska nie płacili mieszkańcy – zwłaszcza ci biedniejsi. Trzeba tak integrować działania dla ochrony powietrza, by nie stały się one przyczyną wzrostu ubóstwa energetycznego mieszkańców. Nie można też nikogo wykluczać i pozbawiać dostępu do najtańszego źródła ciepła z drewna, ale równocześnie nie można też dopuścić, by jego spalanie stało się przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Sposób zintegrowania tych obu potrzeb, pokazują rozwiązania zaproponowane we Wniosku do zmiany POP. Nie pozbawiają już one mieszkańców możliwości wypoczynku i rekreacji przy palącym się ogniu w kominku. Dziś piękny i ozdobny piec czy kominek, to zarazem zdrowe i najprzyjemniejsze ciepło. To nasze dobro kulturowe i nasza najstarsza tradycja. Spędzanie czasu przy spalanym drewnie w kominku, cieszenie się pięknem ognia i najzdrowszym ciepłem - to jakość życia, której nikt i żadne uchwały nie powinny nas nigdy pozbawiać – a tym bardziej mieszkańców królewskiego Krakowa, który drewnem ogrzewany był od wieków. Krakowscy zduni, którzy swoją organizację cechową datują od 1403 r., usiłują to uszanować i zachować. Bez nich, nie będziemy mogli wykorzystać najnowszych innowacyjnych technologii najtańszego ogrzewania drewnem. Wprowadźmy proponowane rozwiązania, a będziemy mogli cieszyć się najpiękniejszym i najzdrowszym ciepłem, tak jak mogą nim cieszyć się pozostali mieszkańcy „zjednoczonej” Europy. Uwagi i wnioski do założeń Programu można składać w terminie do 31 marca 2019 r. na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego. https://powietrze.malopolska.pl/aktualizacja-programu-ochrony-powietrza/ Skrócony wniosek - plik do pobrania: Skrócony wniosek 2 - plik do pobrania [gview file="http://zduni.eu/wp-content/uploads/2019/03/Załączniki-do-Wniosku.pdf"]

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.