Zał.1.

Przedstawienie proponowanych rozwiązań do Uchwały antysmogowej

Cel :

  1. Przywrócić najtańsze ogrzewanie budynków mieszkalnych drewnem – biomasą drzewną.
  2. Wprowadzić wzorowane na europejskich, rozwiązania gwarantujące spełnienie poziomu wymagań Ekoprojektu, podczas użytkowania pokojowych pieców i kominków (miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń).
  3. Wprowadzić ekologiczny system grzewczy oparty na spalaniu drewna – biomasy drzewnej, alternatywny do ogrzewania domów drogim gazem lub prądem (pompy ciepła), który będzie bardziej lepiej zachęcał do szybszej wymiany starych pieców i kotłów węglowych.
  4. Wesprzeć rodzimych producentów i instalatorów pieców i kominków, wprowadzając sprawiedliwe warunki wykonywania zawodu zduńskiego i przywracając funkcjonujący w całej Europie obowiązek zrzeszania w cechach – podstawowych strukturach rzemiosła warunkujących zdobywanie i potwierdzanie kwalifikacji zawodowych.
  5. Wprowadzić działania promujące innowacyjną gospodarkę (B+R) do branży zduńskiej poprzez

wprowadzenie zasad gwarantujących dostosowanie do nowych wymagań poziomu szkolenia do zawodu i konieczność zdobywania kwalifikacji zawodowych.

  1. Wprowadzić wymagania odbioru technicznego instalacji grzewczych przez osoby uprawnione.
  2. Rozwinąć produkcję energii z OZE, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, w tym CO2 i podnieść bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców poprzez dywersyfikację źródeł energii i uniezależnienie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych od dostaw prądu i gazu.

Sposób:

Zmiana do § 3 – oznacza faktyczną możliwość egzekwowania wymogu palenia wyłącznie suchym drewnem,

Zmiana do § 5.2 – praktycznie eliminuje dowolne sterowanie procesem spalania drewna (nie ekologiczne) przez wprowadzenie automatycznych regulatorów lub doposażenia instalacji w eko filtr lub katalizator w przypadku używania ręcznego regulatora,

Zmiana do § 5.2. – wprowadza konieczność uzyskania potwierdzenia odbioru technicznego dla instalacji spalającej paliwa stałe w pokojowych ogrzewaczach pomieszczeń wydanego przez osobę uprawnioną,

Zmiana do § 5.3. – wprowadza brzegowe warunki określające wymagania dla   osób uprawnionych, w tym konieczność przynależności do podstawowych struktur rzemiosła – cechów, bez których jest niemożliwe stosowania dualnego systemu szkolenia wykwalifikowanych instalatorów i systemu potwierdzenia egzaminami zawodowymi zdobytych kompetencji ( zob. Ustawę Oświatową dot. szkolnictwa branżowego),

Zmiana do § 5.4. – reguluje zasady indywidualnego wykonywania w tradycyjnych technologiach zduńskich historycznych i współczesnych pieców pokojowych i trzonów kuchennych.

Brak wprowadzenia tych lub podobnych rozwiązań poprzez uchwałę, oznaczać będzie likwidację możliwości wykonywania tradycyjnego zawodu zduna, narażając ustawodawcę na kolejne uciążliwe procesy sądowe o nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych, likwidujących prawa do wykonywania zawodu, które jest obecne w regulacjach wszystkich innych krajów europejskich, odbiega znacznie od dzisiejszych standardów gdy technologicznie i prawnie można zagwarantować czystą emisję ze spalania drewna,

Zmiana do § 7 – wykazują wyraźniej na sposób zdobywania dokumentów uprawniających wprowadzenie tych urządzeń grzewczych na rynek,

Zmiana do § 9 – wprowadzają konieczność spełnienia przez instalacje budowane przed 01.07.2017 wymogów emisyjnych Ekoprojektu również co do CO (a nie tylko pyłu PM i sprawności ). Zapewniają też skuteczność dokonanych w nich zmian i doposażeń przez wprowadzenie obowiązku ich potwierdzenia odbiorem technicznym wykonanym przez osobę uprawnioną,

Dodatkowy § 10 Wprowadzając najostrzejsze możliwe i stosowane w Europie wymagania ekologiczne dla pokojowych ogrzewaczy pomieszczeń, pozwala na dokonanie autopoprawki do uchwały Sejmiku z 15.01.2016, zakazującej spalanie drewna. Dopuszczając do spalania tylko te instalacje, które spełniają w praktyce określone warunki (w praktyce wyłącznie drewno), pozwalają honorowo usunąć powody, które narażają ją na groźbę długotrwałych i kosztownych procesów sądowych.

Przedstawienie proponowanych rozwiązań do Uchwały antysmogowej