Wspólne działania/propozycje zduńskie i kominiarskie po II Ogólnopolskiej Konferencji Kominiarskiej Rybnik 13-15.09.18

18
wrz

Wspólne działania/propozycje zduńskie i kominiarskie po II Ogólnopolskiej Konferencji Kominiarskiej Rybnik 13-15.09.18

Szanowny Pan  mgr Rafał Dydak Prezes KMKWŚ Szanowny Panie Prezesie - Proponuję, by może do propozycji kominiarskich – uzupełnionych jak niżej, w załączniku dołączyć też podpisane propozycje przygotowane przez zdunów w formie – Porozumienia – Memorandum „Tak dla ekociepła z węgla i drewna” Proszę też o uwzględnienie (i ewentualne skorygowanie lub rozszerzenie) naszych propozycji: - Propozycje z Uzasadnieniem do wspólnego apelu do władz kominiarskich Zlecenie przez Rząd i sfinansowanie wykonania szerokich przekrojowych badań NAUKOWYCH przeprowadzanych przez obiektywne i niezależne naukowe ośrodki badawcze polskich uczelni i wiarygodnych naukowców (jak to od dawna proponuje np. prof. Mazur z UJ). Pozwolą one określić źródła pochodzenia zanieczyszczeń (pyłów, OGC, benzo(a)pirenu i in.), a rozwiązania antysmogowe nie będą już tylko bazować na mierzeniu samego poziomu zanieczyszczeń. Uzasadnienie: Dotychczasowe badania wykonywane na stacjach monitoringu WIOŚ i przez „inne” organizacje, podają jedynie poziom występujących zanieczyszczeń bez określenia źródła ich pochodzenia. Dla skutecznej i celowej walki ze smogiem oraz zoptymalizowania wydawanych środków, w tym tworzenia programów działań antysmogowych nie wystarczy, by opierały się one jedynie na przebadaniu POZIOMÓW zanieczyszczeń bez dokładnego określenia ich przyczyn, czyli źródeł pochodzenia. Bez tego nadal będzie możliwa niemal dowolna i sugerowana przez różne strony ocena ich pochodzenia, a wyciągane wnioski mogą łatwo podlegać wpływowi różnych grup, organizacji czy lobbingu zwłaszcza dużych koncernów. Poznanie prawdziwych źródeł zanieczyszczeń powietrza pozwoliłoby np. w Krakowie na potwierdzenie czy rzeczywiście spalanie drewna w domowych piecach i kominkach jest aż tak szkodliwe, że pomimo (ukazanych przez zdunów) możliwości całkowitego zabezpieczenia i zagwarantowania jego czystego spalania, nadal należy utrzymywać totalny zakaz jego spalania. Wprowadzenie obowiązku stosowania wybranej KLASY ZABEZPIECZEŃ EKSPLOATACYJNYCH instalacji grzewczych na paliwa stałe w budynkach mieszkalnych. Do przygotowywanych rozwiązań legislacyjnych implementujących do prawodawstwa krajowego wymogów dyrektywy EKOPROJEKTU, dotyczących domowych pieców i kominków wprowadzić propozycje klasyfikacji przedstawione przez branżę zduńską (zob. Tab. Klasy zabezpieczeń eksploatacyjnych), które przedstawiają możliwość wyboru przez Władze samorządowe dopuszczalnego poziomu - KLASY ZABEZPIECZEŃ EKSPLOATACYJNYCH tego rodzaju instalacji grzewczych Uzasadnienie: Jeżeli wprowadzone na podstawie dyrektywy Ekoprojektu rozwiązania ochrony powietrza mają okazać się skuteczne, muszą oprócz określenia zasad kontroli zewnętrznej ich stosowania posiadać przede wszystkim mechanizmy autokontroli, wykluczającej błędy obsługi i użytkowania lub celowych działań pomijających zasady użytkowania dopuszczonych urządzeń grzewczych. Kontrole zewnętrzne są już często spóźnione, nie obejmują wszystkich użytkowników, a nadto są kosztowne dla gmin. Nie mogą, więc gwarantować czystej emisji. Dlatego należy wprowadzić rozwiązania wykluczające już na etapie użytkowania takich urządzeń możliwość ich nieekologicznej eksploatacji. Gdyby proponowane rozwiązania (5 Klas Zabezpieczeń eksploatacyjnych) zostały w rządowych rozwiązaniach (ZONE?) wsparte systemami wsparcia w formie dopłat do instalowania w domowych urządzeniach grzewczych na paliwa stałe wybranych zabezpieczeń eksploatacyjnych, można by znacznie skuteczniej i taniej niż przez system kontroli, zagwarantować ich proekologiczne stosowanie. Przygotowanie do wprowadzenia szczegółowych rozwiązań powinno odbyć się przy udziale specjalistów z branż wykonujących i obsługujących tego rodzaju instalacje, a więc głównie zdunów i kominiarzy. Wprowadzić wymóg opiniowania przygotowywanych rozwiązań legislacyjnych z danej branży, przez specjalistów tejże branży i to nie tylko z poziomu pracowników naukowych, ale także z poziomu kwalifikowanych specjalistów zawodowych (Mistrzów rzemiosła). W przypadku przygotowywania rozwiązań dotyczących spalania paliw stałych obok przedstawicieli instytutów i ośrodków naukowych nie można pomijać specjalistów-Mistrzów z branż rzemiosła kominiarskiego, kotlarskiego czy zduńskiego. Powinno zapewnić się udział możliwie różnych – nawet przeciwstawnych wizji rozwiązań, by już na etapie tworzenia prawa możliwie szeroko przeanalizować warunki implementacji proponowanych rozwiązań Uzasadnienie: Taka forma współpracy „władzy z przemysłem” jest sprawdzonym sposobem działania w wielu krajach europejskich. Nie tylko nobilituje ona, ale przede wszystkim mobilizuje organizacje i struktury branż rzemieślniczych do większej aktywności społecznej, umożliwiając skuteczniejsze i bardziej prospołeczne rozwiązania. Takie czytelne zaangażowanie w proces legislacyjny oficjalnych organizacji branżowych umniejszyłoby zakulisowe działania lobbystyczne bogatych koncernów oraz innych grup nacisku. Wprowadzenie do prawa budowlanego obowiązku wyposażania nowych budynków w strategiczną infrastrukturę energetyczną, umożliwiającą instalowanie indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe. Uzasadnienie: Wyposażanie mieszkań w przewody kominowe i nawiewne, umożliwiających użytkowanie w nich pieców i kominków na biomasę niewymagających dopływu prądu, pozwoliłoby w sposób skuteczny i tani zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne mieszkanców. Niezależność od importowanych źródeł energii, a zwłaszcza od dopływu prądu (awarie, kataklizmy, wojny) to także ważne działanie prospołeczne. Dobro społeczne wymaga bezpieczeństwa również w wymiarze zabezpieczenia komfortu ciepła w naszym klimacie w okresie zimowym. Podobne rozwiązania stosowane są jako coś naturalnego i oczywistego na zachodzie Europy. Rozwiązania te powinny obejmować tak budownictwo jednorodzinne, jak i wielorodzinne. Wprowadzenie w ramach programu Czyste Powietrze rozwiązań, uzależniających wyższą dotację na TERMOMODERNIZACJĘ od wymiany starego „kopciucha” na urządzenie grzewcze opalane biomasą i posiadające gwarancję proekologicznego eksploatowania. Uzasadnienie: Współczesne kotły 5 klasy, jak i piece pokojowe a nawet kominki, posiadają już zwykle zabezpieczenia techniczne, które umożliwiają i gwarantują im proekologiczne spalanie paliw stałych – a zwłaszcza biomasy - drewna, brykietu drzewnego i pelletu. Wszystkie one na swój sposób mogą zabezpieczać ekologiczne ogrzewanie budynków mieszkalnych (całościowo, częściowo, w sposób stały lub okresowy), a nadto mogą czynić to kilkukrotnie taniej niż gazem, zwiększając zarazem stosowanie OZE (drewna jako OZE) i ochronę klimatu przed emisją gazów cieplarnianych. Ponieważ obowiązujące dziś poziomy dopuszczalnego zapotrzebowania na ciepło (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 17 lipca 2015r. jako wykonanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r.) budynków mieszkalnych, uzależnione są od rodzaju stosowanych paliw (paliwa kopalne – współczynnik nakładu W11,1; biomasa – współczynnik nakładu W10,2), dopuszczają 5,5 razy niższe wymagania termomodernizacyjne przy stosowaniu jako paliwa biomasy, można więc w zdecydowany sposób obniżyć koszty termomodernizacji budynków a przewidziane środki z programu Czyste Powietrze przeznaczyć w większym stopniu na same instalacje grzewcze. W ten sposób zostaną wsparte one większą dotacją, co pozwoli na montowanie lepszych urządzeń o wyższej klasie emisyjności i o wyższej klasie zabezpieczeń eksploatacyjnych. Z przewidzianego poziomu środków, przy stosowaniu jako paliwa np. gazu, dziś przy współczynniku nakładu W11,1, gdy trzeba obniżyć zapotrzebowanie na ciepło aż do 1,18 kW przy ogrzewaniu 100 m2 mieszkania musimy więcej wydać środków, gdyż eliminacja strat ciepła aż do tego poziomu pociąga za sobą bardzo wysoki koszt docieplenia. Natomiast przy ogrzewaniu zgodnie ze współczynnikiem nakładu W10,2 – biomasą nawet do poziomu zapotrzebowania na ciepło 6,5 kW oznacza to, że koszty docieplenia mogą być zdecydowanie niższe. Pozwoliłoby to wymienić za mniejsze pieniądze o wiele więcej starych „kopciuchów”, godząc w ten sposób działania proekologiczne – antysmogowe, z działaniami prospołecznymi. Stymulowałoby to i zachęcało do szybszej wymiany starych urządzeń, a dodatkowo - dzięki czynnikowi ekonomicznemu do szybszej poprawy powietrza przez ogrzewanie domów drewnem – polskim OZE.   [gview file="http://zduni.eu/wp-content/uploads/2018/09/Porozumienie-Memorandum.pdf"]

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.