Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, dalej: RODO) informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych jest organizacja Małopolski Cech Zdunów i Zawodów Pokrewnych (dalej: Cech) z siedzibą przy ul. Balickiej 320, 30-098 Kraków, NIP: 6772404048, REGON: 364659599, KRS: 0000621276, tel. (12) 637-92-88, e-mail: m.cech@zduni.eu.
2. Dane osobowe są przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO wyłącznie w zakresie umożliwiającym realizację działań prowadzonych przez Cech. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek realizacji w/w działań.
3. Dane będą przetwarzane na podstawie zgody na ich przetwarzanie lub obowiązujących przepisów prawa. Dane przechowywane będą na zabezpieczonych serwerach i nośnikach.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu ich przetwarzania oraz realizacji wymogów prawnych (m.in. związanych z prawem księgowym i podatkowym czy z upływem terminu przedawnienia roszczeń).
5. Każda osoba, której dane będą przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, wizerunkowych i głosowych, prawo do ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych, do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do uzyskania informacji nt. celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania.
6. Każda osoba, której dane będą przetwarzane, w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów RODO w związku z przetwarzaniem tych danych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w celu realizacji prowadzonych przez Cech działań. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.