Członkostwo

Kto może zostać członkiem Cechu?

1. Członkami Cechu mogą być osoby będące rzemieślnikami wykonujące działalność gospodarczą z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby, jeżeli jest ona mikroprzedsiebiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej na podstawie Ustawy o rzemiośle oraz Ustawy prawo działalności gospodarczej
2. Członkami Cechu – w czasie określonym i za zgodą Zarządu Cechu – mogą być inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i niebędące rzemieślnikami.
3. Członkami Cechu mogą być również wspólnicy spółek cywilnych i jawnych prowadzących działalność gospodarczą w imieniu własnym i z udziałem kwalifikowanej pracy własnej spełniający indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1. W przypadku spółek cywilnych i jawnych każdy z wspólników staje się członkiem Cechu.
4. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie własnoręcznie podpisanej pisemnej deklaracji oraz wpłacenie opłaty wpisowej w kwocie ustalonej przez Walne Zgromadzenie.
5. O przyjęciu członków decyduje Zarząd.
6. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwały w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
7. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu Zarząd powiadamia zainteresowanego pisemnie w ciągu dwóch tygodni od podjęcia uchwały.
8. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
9. Od odmownej decyzji Zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia pisma o odmowie. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

Załączniki:

Statut
Deklaracja

NIW
Strona powstała przy wsparciu Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.